Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN “SUUNTO 9 – Dlaczego Ty”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przewidziany Regulaminem (dalej: “Regulamin”) konkurs prowadzony jest pod nazwą “Suunto 9 – Dlaczego Ty?” (dalej: “Konkurs”).

2. Konkurs nie ma charakteru zarobkowego a jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnej odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe „Dlaczego to Ty miałbyś otrzymać najnowszy zegarek marki Suunto - Suunto 9?”, oraz wysłanie jej poprzez wiadomość email na adres marketing.poland@amersports.com

3. Organizatorem Konkursu jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-462, przy ulicy Pilotów nr 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia,  pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem NIP: 526-285-53-43, kapitał zakładowy 50.000 złotych (dalej: “Organizator”).

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 lipca 2018 r. i trwa do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 23:59.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Sklep Biegacza https://www.facebook.com/sklepbiegacza/ (dalej: “Fanpage”).

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.

7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a) “Serwis” – serwis społecznościowy Facebook,

b) “Fanpage” – profil społecznościowy Sklep Biegacza w Serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/sklepbiegacza/,

c) “Post konkursowy” – post z zadaniem konkursowym opublikowany przez Sklep Biegacza na Fanpage’u dnia 12 lipca 2018 r.,

d) “Uczestnik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która nadeśle odpowiedź na postawione pytanie konkursowe

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest osobą fizyczną i nie jest członkiem rodziny Organizatora, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,

d) zaakceptowała Regulamin,

e) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 12 lipca 2018 r do 19 lipca 2018 r. do godz. 23:59 jest wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego to Ty miałbyś otrzymać najnowszy zegarek marki Suunto - Suunto 9?”, poprzez wiadomość email przesłaną  pod adres marketing.poland@amersports.com

2. Odpowiedź może być w dowolnej formie tj. pisemnej, materiału video, zdjęcia lub w dowolnej konfiguracji.

3. Uczestnik przesyłając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,

b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,

c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

d) na przetwarzanie przesłanego materiału w celach marketingowych przez organizatora konkursu.

6. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

c) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z przesłanym  Materiałem

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

2) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

3) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

4) tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

7. Organizator oświadcza, że:

a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w §3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:  marketing.poland@amersports.com

 

§ 4 Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: “Zwycięzcy”) nastąpi do 20 lipca 2018 r., do godz. 15:00.

2. Zwycięzców wyłoni Organizator. Zadaniem Organizatora będzie w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego praca będzie wyróżniała sie największą kreatywnością

4. Organizator dokona wyboru 1 zwycięzcy spośród  przesłanych zgłoszeń.

5. Dokonując wyboru Zwycięzców Organizator weźmie pod uwagę:

a) kreatywność,

b) nieszablonowe podejście do zadania konkursowego.

6. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko opublikowane zostaną na Fanpage’u Sklep Biegacza.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Fanpage’u Sklep Biegacza.

8. W przypadku:

a) nieodebrania przez Zwycięzców Konkursu Nagrody w terminie 30 dni od jej wygrania, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu,

lub

b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.

 

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie (dalej: “Nagroda”) jest zegarek marki Suunto model Suunto 9 Baro w wybranym przez Zwyciezcę kolorze

2. Sponsorem nagród jest organizator.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Uczestnik, któremu zostanie przyznane Nagroda nie mogą przenieść praw do przyznanej Nagrody na osoby trzecie.

5. Uczestnik, któryemu zostałnie przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing.poland@amersports.com

6. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzca zobowiązani jest  przesłać Organizatorowi do dnia 25 lipca 2018 r. do godz.23:59 poprzez wiadomość email  swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodne z danymi na dowodzie osobistym pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do Nagrody. 

7. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy na podany adres zamieszkania przesyłką kurierską

8. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informujemy Cię, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie: AMER SPORTS OYJ, Konepajankuja 6, 00511 Helsinki, Finland, phone +358 20 712 2500   (AS OYJ używa także często nazwy: AMER SPORTS CORPORATION – nawet w formalnych dokumentach). Pamiętaj, że RODO daje Ci wiele praw takich jak: dostępu do swoich danych, ich sprostowania,, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych i przede wszystkim do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych przy formularzu jest dobrowolne acz konieczne aby wziąć udział w promocji i uzyskać voucher z kodem rabatowym. Więcej informacji z wyjaśnieniem wcześniej wskazanych Twoich praw, naszych obowiązków oraz profilowaniu i szczegółów wskazanych powyżej celów marketingowo-badawczych, kategorii odbiorców Twoich danych a także kwestii dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz okresie przechowywania danych znajdziesz w Polityce Prywatności https://www.suunto.com/pl-pl/Polityka-Prywatnosci/

 

2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Reklamacje, które wpłynęły po upływie 7 dni od wyłonienia zwycięzców konkursu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacja dopuszczalna jest drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing.poland@amersports.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja, w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

9. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem: za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres marketing.poland@amersports.com

10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

Ocena: 0