Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Sprzedaż premiowa butów adidas UltraBoost X i Ultraboost W - Sklep Biegacza Powiśle”


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą „Sprzedaż premiowa butów adidas UltraBoost X i Ultraboost W - Sklep Biegacza Powiśle”, jest prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Definicje na potrzeby niniejszego regulaminu:

a. Akcja – program sprzedaży premiowej objęty niniejszym regulaminem

b. Produkt Promocyjny – jest to produkt, wymieniony w pkt. II ppkt. 1, stanowiący podstawę do objęcia sprzedażą premiową

c. Nagroda – zestaw produktów, który Uczestnik otrzyma w zamian za dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego wymienionego w pkt. II ppkt. 1  w okresie realizacji Akcji, przy czym Organizator zastrzega, iż ilość Nagród w Akcji wynosi 17 zestawów produktów, o których mowa w pkt. III ppkt.1 Regulaminu.

d. Uczestnik – osoba biorąca udział w programie sprzedaży premiowej.

e. Punkt odbioru – Sklep Biegacza, objęty Akcją w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego.

3. Organizatorem Akcji jest adidas Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 18A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy pod numerem 0000032095; NIP 522-000-00-80, zwana dalej „Organizatorem”.  

4. Celem Akcji jest zwiększenie sprzedaży wskazanych produktów adidas określonych w pkt. II ppkt. 1 , oferowanych przez Organizatora.

5. Akcja realizowana jest w okresie od 01.03.2018r. do 31.03.2018r. lub do wyczerpania limitu 17 zestawów promocyjnych.

6. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w jednej lokalizacji, wymienionej poniżej: 

7. Regulamin Akcji jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Akcji.

8. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz dokonała w regulaminowym czasie czynności opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

10. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji. 

11. Akcja obejmuje produkty Organizatora wskazane w pkt. II ppkt. 1  .

12. Produkty Promocyjne będą dostępne w sprzedaży w sklepie wskazanym w pkt. I ppkt. 6 w okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018 r.  lub do wyczerpania zapasów.  

13. Pula Nagród w Akcji wynosi 17 sztuk. 

14. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 4, poz. 27 ze zm.). 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. W celu otrzymania Nagrody w postaci zestawu ubrania sportowego składającego się z: bluzy lub koszulki o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto oraz spodenek lub legginsów o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto, Uczestnik powinien zakupić jednorazowo w sklepie objętym Akcją minimum jeden Produkt Promocyjny, spośród  wymienionych poniżej:

adidas UltraBoost X (BB6155)  lub UltraBoost W (BB6151)  

2. Uczestnik Akcji może wielokrotnie brać udział w Akcji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Akcji zawarte w Regulaminie.

3. Nagrodę można otrzymać tylko w Sklepie objętym Akcją, jednocześnie z zakupem Produktu Promocyjnego. 

III. NAGRODY

1. Nagrodę stanowi zestaw ubrania sportowego, który Uczestnik samodzielnie wybiera z oferty sklepu objętego Akcją, składający się z: 

a. bluzy lub koszulki o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto, oraz

b. spodenek lub legginsów o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto 

2. Wartość łączna Nagrody nie może przekraczać 400 zł brutto, wg cen obowiązujących w Sklepie objętym Akcją. 

3. Łączna pula Nagród w akcji sprzedaży premiowej, wynosi 17 sztuk. 

IV. ROZLICZENIE PRODUKTÓW PREMIOWYCH

1. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać  wymiany nagrody na inne produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.  

2. Uczestnicy, którzy na zasadach przewidzianych w regulaminie sklepu, stanowiących Punkt Odbioru dokonali zwrotu Produktów Promocyjnych, wraz ze zwrotem zobowiązani są do zwrotu Nagrody bądź jej równowartości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zwrotu Produktów Promocyjnych w ramach procedury reklamacyjnej związanej z ewentualnymi wadami Produktów Promocyjnych.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Sprzedaż premiowa butów adidas UltraBoost X i Ultraboost W - Sklep Biegacza Powiśle”, najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym.  Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Ocena: 0