Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN PROMOCJI „Czerwonelove 30”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „czerwonelove 30” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Kotańskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 („Organizator).

3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym „SklepBiegacza.pl” działającym pod adresem  internetowym https://sklepbiegacza.pl/ („Sklep Internetowy”).

4. Promocja obowiązuje w następującym okresie („Okres Promocji”) w Sklepie Internetowym – od godz. 12:00 w dniu 12.02.2019 r. do godz. 23:59 w dniu 14.02.2019 r.

5. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnik”).

 

§ 2 Warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu wybranych przez Organizatora produktów oznaczonych jako "Walentynki" z rabatem w wysokości 30% od ceny nominalnej (w Sklepie Internetowym).

2. W celu wzięcia udziału w Promocji w Sklepie Internetowym należy: dodać do koszyka wybrane produkty, wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy „CZERWONELOVE”, a następnie aktywować wpisany kod rabatowy za pomocą przeznaczonego do tego celu przycisku i sfinalizować zakup.

3. Promocja nie obejmuje sprzętu elektronicznego (w szczególności: zegarków, pulsometrów, kamer sportowych, czołówek i latarek). Ponadto Promocja nie obejmuje także innych produktów oznaczonych jako „produkt wyłączony z rabatu”. 

4. Promocja nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi promocjami lub rabatami obowiązującymi u Organizatora w Okresie Promocji. Przysługujący w ramach Promocji rabat nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

5. Rabat naliczany jest od ceny detalicznej tj. od ceny pierwotnej, bez jakichkolwiek zniżek.

 

§ 3 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji. Obowiązek informacyjny.

1.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji. Reklamacje można złożyć bezpośrednio w każdym ze Sklepów Stacjonarnych lub przesłać:

1) na adres Organizatora:

                               SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

                               ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

                               z dopiskiem „Reklamacja- Promocja „czerwonelove 30

2) na adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl.

2.  Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).

3.  Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.

4. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w ust. 1), poprzez adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034.

5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@sklepbiegacza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.

6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

9. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych oraz IT, a także dostawcom usług pocztowych (w przypadku wybrania formy listownej).  

 

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez publikację zmodyfikowanego Regulaminu (w formie wskazanej w ust. 6.).

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Promocja, której warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

4.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin zostanie ogłoszony w Sklepie Internetowym (w Okresie Promocji oraz przez kolejnych 14 dni od dnia zakończenia Promocji). 

Ocena: 5