Informacje

REGULAMIN PROMOCJI „Shock Absorber 2+1, 2021”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Shock Absorber 2+1, 2021” (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 (dalej: „Organizator).
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym sklepbiegacza.pl oraz w sklepach stacjonarnych należących do Organizatora („Skleplub „Sklepy”):
        1. Sklep Biegacza Gdańsk (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk),
        2. Sklep Biegacza Katowice (ul. Kościuszki 62, 40-047 Katowice),
        3. Sklep Biegacza Kraków (ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków),
        4. Sklep Biegacza Warszawa-Powiśle (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A, 00-339 Warszawa),
        5. Sklep Biegacza Warszawa-Żoliborz (ul. Hanki Czaki 4, 01-588 Warszawa),
        6. Sklep Biegacza Wrocław (ul. Legnicka 55B, 54-203 Wrocław),
        7. Sklep Biegacza Poznań (al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań),
        8. Sklep Biegacza Bielsko Biała (ul. Warszawska 180 lok. 27, 43-300 Bielsko-Biała).

 

 1. Promocja obowiązuje od dnia 2.03.2021 r. do dnia 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub w zależności od dostępności zapasów w SKLEPIE (dalej „Okres Promocji”).
 2. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnik”).

 

§ 2 Warunki Promocji

 1. Każdy Uczestnik, który w trakcie Okresu Promocji dokona zakupu dwóch staników sportowych marki SHOCK ABSORBER, jedne legginsy Shock Absorber (indeks: S06TE) może zakupić w promocyjnej cenie za 1zł:
  1. Lista produktów biorących udział w promocji znajduje się pod adresem:

https://sklepbiegacza.pl/menu/kolekcje/shock-absorber-promocja

  1. Aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym sklepbiegacza.pl należy dodać produkty do koszyka ( dwa staniki sportowe Shock Absorber i legginsy Shock Absorber - indeks: S06TE).
  2. Aby skorzystać z promocji w Sklepie Stacjonarny Sklep Biegacza, należy przy kasie przekazać obsłudze sklepu wybrane produkty i powołać się na promocję Shock Absorber 2+1, 2021
  3. Przy zakupie dodane mogą być w promocji tylko jedne legginsy,
  4. Możliwość otrzymania Produktu w Promocji uwarunkowana jest Okresem Promocji i dostępnością w Sklepie Internetowym.
 1. W wypadku dokonania przez Uczestnika odstąpienia od umowy obejmującej produkty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (zwrotu), możliwy jest wyłącznie zwrot pełnego zestawu (tzn. staników sportowych i legginsów Shock Absorber). Szczegółowe zasady zwrotu produktów w Sklepie Internetowym opisane są na stronie internetowej https://sklepbiegacza.pl/content/zwroty-i-reklamacje,1003.html oraz w Regulaminie Sklepu https://sklepbiegacza.pl/content/regulamin,1004.html. Zasady zwrotu produktów w Sklepach Stacjonarnych opisane są w Polityce Zwrotów dostępnej u obsługi każdego ze Sklepów Stacjonarnych. 
 2. Postanowienia Regulaminu nie modyfikują ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień Konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności uprawnień dot. rękojmi za wady towaru lub uprawień wynikających z ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.]).  
 3. Promocja nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi promocjami lub rabatami obowiązującymi u Organizatora w Okresie Promocji.
 4. W celu skorzystania z Promocji w sklepie internetowym „Sklepbiegacza.pl” należy wpisać w odpowiednim polu podczas składania zamówienia specjalny kod rabatowy: SHOCK2

 

§ 3 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w wypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem. Reklamacje można złożyć bezpośrednio w każdym ze Sklepów lub przesłać:
 1. na adres Organizatora:

                               SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

                               ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

                               z dopiskiem „Reklamacja: Shock Absorber 2+1, 2021

 1. na adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl.
 1. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w ust. 1), poprzez adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034.
 4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@sklepbiegacza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych oraz IT, a także dostawcom usług pocztowych (w przypadku wybrania formy listownej). 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W wypadku wyczerpania zapasów, Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji lub do jej ograniczenia do niektórych ze Sklepów Stacjonarnych.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Regulamin Promocji jest dostępy pod adresem https://sklepbiegacza.pl/content/news oraz w Sklepach Stacjonarnych (w Okresie Promocji oraz przez 14 dni od jej zakończenia).

 

 

Olsztyn, dnia 1.03.2021 r.

 

Ocena: 0