Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw


Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Świętego Arnolda 5 Z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


informacje

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ SWOJE IDEALNE BUTY

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ZNAJDŹ SWOJE IDEALNE BUTY” (dalej: „Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olszynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000724788.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej: „Fundator”) jest ASICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293445.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:00 i trwa do dnia
  27.11.2019 r. do godziny 24:00 (dalej: „Okres Konkursu”). Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w Okresie Konkursu.
 5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca konto użytkownika w serwisie Facebook.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook. Organizator oświadcza, że serwis Facebook jest zwolniony wobec Uczestników od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzenia Konkursu.
 7. Wszelkie komunikaty Organizatora związane z Konkursem i jego realizacją będą publikowane poprzez oficjalny profil marki Sklep Biegacza w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sklepbiegacza/).

 

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Przedmiotem Konkursu (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest wykonanie przez Uczestnika krótkiego filmu (maksymalna długość to 90 sekund) na temat: „Moje biegowe wspomnienie najlepszego obuwia”.
 2. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie filmu, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „Film Konkursowy”), w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora w serwisie Facebook. 
 3. Organizator nagrodzi czterech najlepszych autorów Filmów Konkursowych (jako kryteria przyjmując: oryginalność pomysłu i jakość realizacji). Wyboru Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) dokona trzyosobowa komisja konkursowa wybrana przez Organizatora i Fundatora.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 4.12.2019 r. poprzez oficjalny profil marki Sklep Biegacza w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sklepbiegacza/). Niezależnie od powyższego, Organizator powiadomi Laureatów poprzez wiadomości prywatne wysłane w ramach Serwisu Facebook.
 5. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Okresie Konkursu.
 6. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest voucher uprawniający do zakupu obuwia marki Asics w sklepach stacjonarnych Organizatora, działających pod marką Sklepbiegacza.pl (lista sklepów stacjonarnych w których można odebrać Nagrodę znajduje się na stronie internetowej: https://sklepbiegacza.pl/). Nagroda uprawnia Laureata do wyboru obuwia wyłącznie spośród aktualnego asortymentu danego sklepu stacjonarnego.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureat może zrealizować Nagrodę, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnienie do Nagrody wygasa.
 8. Przystępując do Konkursu, na zasadach wskazanych w Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że:
 1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Filmu Konkursowego;
 2. Dysponuje prawnie skutecznymi zgodami na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek jest utrwalony na Filmie Konkursowym (lub dysponuje zgodami rodziców/opiekunów prawnych tych osób), w zakresie uprawniającym do korzystania z Filmu Konkursowego przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie;
 3. Korzystanie przez Organizatora z Filmu Konkursowego nie będzie naruszać majątkowych lub osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 4. Wyraża zgodę na opublikowanie Filmu Konkursowego na profilu, o którym mowa w § 1 ust. 7, w celu promowania Konkursu, Organizatora oraz Fundatora w sposób wskazany w Regulaminie;
 5. Wyraża zgodę na dowolną modyfikację przesłanego Filmu Konkursowego, w tym na połączenie z innymi nadesłanymi filmami, w celu promowania działalności gospodarczej Organizatora i Fundatora w Internecie;
 6. Wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska przez Organizatora w sposób wskazany w § 1 ust. 7 (w celu poinformowania o Laureatach Konkursu);
 7. Wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora podczas odbioru Nagrody, w celu wykorzystania tak utrwalonego wizerunku w filmie reklamowym promującym działalność Organizatora i Fundatora w Internecie (wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu).
 1. W wypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń wskazanych w ust. 8 pkt 1-3 okazało się nieprawdziwe lub w wypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do Filmu Konkursowego lub z tytułu nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody, pełnego zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy nadesłany Film Konkursowy: narusza dobre obyczaje, zawiera treści niecenzuralne lub w inny sposób narusza zasady współżycia społecznego albo prawa osób trzecich. 

 

§ 3 REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w wypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać:
 1. w formie pisemnej na adres Organizatora:

                SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k.

                10-166 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6

                z dopiskiem „Twoje najlepsze obuwie

 1. na adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
 2. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).
 3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w § 1 ust. 1), poprzez adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 504 075 034.
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@sklepbiegacza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będę przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Dodatkowo Organizator poinformuje o Laureatach (wskazując ich imiona i nazwiska za pomocą Serwisu Facebook). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO tj. zgoda Uczestnika na publikacje jego danych jako Laureata oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie, realizacja i promocja Konkursu). 
 5. Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające Organizatora w prowadzeniu działań marketingowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, za wyjątkiem informacji znajdujących się poście konkursowym, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami ogólnymi Serwisu Facebook określonymi w Regulaminie. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 7. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
 9. Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie.
 10. Administrator informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu. Uczestnik dokonuje akceptacji Regulaminu poprzez przesłanie Filmu Konkursowego w sposób wskazany w § 2 ust. 2.
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora [https://www.facebook.com/sklepbiegacza.pl/] w Okresie Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

Olsztyn, dnia 30.10.2019 r.

 

Ocena: 5