Infolinia 504 075 034 Darmowa wysyłka* 24 godzinna wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw


Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Świętego Arnolda 5 Z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


informacje

REGULAMIN KONKURSU "Wystartuj w Reebok Ragnar Wattenmeer"


Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu “Wystartuj w Reebok Ragnar Wattenmeer” (dalej: „Konkurs”) jest „Adidas Poland” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-092), mieszczącą się przy ul. Żwirki i Wigury 18 A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, posiadającą numer NIP: 522-000- 00-80.
2. Organizator przeprowadza w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: Instagram”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.
4. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych w dalszej części Uczestnikami. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z ustalonymi jego zasadami. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają do udziału w Konkursie. 
7. Celem Konkursu jest promocja marki Reebok.   


§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs składa się z opublikowania przez Organizatora Konkursu jednego posta w serwisie społecznościowym Instagram na oficjalnym profilu marki Reebok (https://www.instagram.com/reebokpl.) w dniu 2 sierpnia 2018. W poście tym pojawią się szczegóły dotyczące zadania konkursowego dla Uczestników. 
Dodatkowo zasady konkursu zostaną opublikowane w wybranych Sklepach Biegacza. 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia Konkursu miały ukończone 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 
5. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Instagram.
6. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu.
8. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe w odpowiedzi na posta/plakat do umieszczonego przez Organizatora, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Opinii. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich polegające na zgłoszeniu Opinii, której nie jest twórcą lub do której nie posiada autorskich praw majątkowych. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
11. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki uczestnictwa określone w Regulaminie oraz umieszczenie nagrodzonego zgłoszenia konkursowego - Komentarza oraz niezbędnych danych: imię i nazwisko zwycięzcy w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/reebokpl/), celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2018 00:01 do dnia 12 sierpnia 2018 roku do 23:59.
2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie zdjęcia przedstawiającego jego osobę w butach Reebok Floatride Run Flexweave kupionych w Sklepie Biagacza lub na www.sklepbiegacza.pl.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie w sposób kreatywny oraz udostępnienie zdjęcia zrobionego w butach Reebok Floatride Run Flexweave. Odpowiedź należy umieścić w opisie autorskiego zdjęcia udostępnionego na publicznym profilu Uczestnika Konkursu na Instagramie. Pytanie konkursowe brzmi: “Dlaczego to Ty powinieneś dołączyć do drużyny Reebok?” W opisie zdjęcia należy oznaczyć @Reebokpl i dodać w opisie zdjęcia hashtag #RagnarXFloatride. 
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja. 
5. Członkowie Komisji wybierają spośród zgłoszonych Komentarzy zgodnych z Regulaminem 3 Laureatów.
6. Osoby, które wygrają Konkurs są Laureatami Konkursu.
7. Prace Konkursowe - zdjęcia wraz z odpowiedzią na pytanie w opisie, które będą naruszały zasady Regulaminu lub regulaminu portalu społecznościowego, nie będą brane pod uwagę.
8. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Ogłoszenie Laureatów będzie miało miejsce pod postem informującym o konkursie na Instagramie Organizatora.


§ 4. Nagrody
1. Nagrodą dla laureatów Konkursu, zwaną w dalszej części Regulaminu „Nagrodą” jest:
pakiet startowy na bieg Reebok Ragnar Wattenmeer, który odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2018 r., o wartości 600 PLN brutto. 
transport na trasie Warszawa-Hamburg oraz Hamburg-Warszawa o wartości 942,98 PLN brutto. 
2. Do Nagrody wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości Nagrody. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o czym Uczestnik biorący udział w Konkursie zostaje niniejszym powiadomiony i przyjmuje do wiadomości.
3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w terminie do trzech dni roboczych od dnia zakończenia trwania Konkursu w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/reebokpl) O przyznaniu nagrody laureat zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram w komentarzu pod postem z wynikami Konkursu.
4. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przez Organizatora Konkursu drogą mailową na wskazany przez Laureata adres. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wysłania Nagrody do Laureatów w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu
6. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia, któregokolwiek istotnego punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2,3,4,5,7,8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, laureat jest zobowiązany do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele Organizatora.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną nagrodę.
9. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
10. Organizator podejmie wszelkie działania, aby dostarczyć Nagrody laureatom oraz dołoży należytej staranności przy wysyłaniu Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. 
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie serwis Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na swoim Profilu w serwisie Instagram, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach serwisu Instagram lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w serwisie Instagram,
biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w serwisie Instagram,
prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Instagram;
Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
Problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia Konkursu;
Problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie);
Nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w serwisie Instagram.

§ 7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: „Adidas Poland” Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Dane osobowe
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako procesora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata Konkursu oraz zidentyfikowania laureata Konkursu, skontaktowania się z laureatem Konkursu po rozstrzygnięciu, przyznania i przesłania laureatowi Konkursu Nagrody pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie „Adidas Poland” Sp. z o.o.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i ewentualnie wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania wykreślenia.

§ 9 Postanowienia dotyczące Regulaminu
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na fanpage’u marki w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/ReebokPoland/), z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej.

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na fanpage’u marki w serwisie społecznościowym Instagram (https://www.instagram.com/reebokpl/ ).
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 10. Prawa autorskie
1. W momencie udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe - Komentarza, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na wykorzystanie udzielonej odpowiedzi (Komentarza), z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na oficjalnym fanpage’u Reebok na Instagramie (https://www.instagram.com/reebokpl/) ;
2. w zakresie rozpowszechniania utworu - Komentarza w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowy.

§ 11. Postanowienia Końcowe
1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2018 roku.