Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

§ 1.

Postanowienia ogólne


1.       Regulamin określa warunki, na jakich Organizator za pośrednictwem portalu Facebook przeprowadza konkurs pod tytułem: „26 mil do Londynu” (dalej zwany: „Konkursem”).

2.       Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a)      Facebook - serwis społecznościowy facebook.com połączony z aplikacją mobilną o tej samej nazwie;

b)     Konkurs – akcja marketingowa Organizatora, której zasady zostały opisane w niniejszym Regulaminie;

c)      Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca powierzone jej przez Organizatora zadania związane z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności związane z wyłonieniem Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

d)     Laureaci Konkursu - Uczestnicy wyłonieni w oparciu o postanowienia niniejszy Regulamin przez Komisję Konkursową;

e)     Nagrody - nagrody wskazane w niniejszym Regulaminie;

f)       Organizator: Tarmax Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-323 Rzeszów, NIP 816-15-29-885, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490487, o numerze REGON 691535869;

g)      Partner Konkursu – Szopex Dutkiewicz Sp. J. z siedzibą w Olsztynie, ul. M. Kotańskiego 6,  10-166 Olsztyn

h)     Profil bieganie – profil prowadzony celem promocji biegania na Facebooku dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/bieganie/;

i)        Zadanie Konkursowe – czynności określone w niniejszym Regulaminie;

j)       Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, posiadająca konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem www.facebook.com, która w okresie określonym w niniejszym Regulaminie wykona Zadanie Konkursowe i która spełnia wymagania wskazane niniejszym Regulaminie;

k)      Regulamin - niniejszy dokument,

l)        Sklep Biegacza – sieć sklepów prowadzonych przez Partnera Konkursu;

3.       Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.       Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2.

Czas  i miejsce trwania Konkursu


Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 27.03.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 22.04.2018 r. do godziny 10:00 czasu lokalnego w Polsce.

 

§ 3.

Uczestnicy Konkursu


1.       W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, która:

a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu;

b)    nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora, a także nie pozostaje w  stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do  którego stosuje się przepisy o zleceniu z  Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c)    poprawnie wykona całe zadanie konkursowe opisane niniejszym Regulaminie,

d)    spełniła warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie;

e)    zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2.       Osoba niepełnoletnia, która ukończyła trzynaście lat może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona  Organizatorowi przed wręczeniem Nagrody, w przeciwnym wypadku Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do pozbawienia takiej osoby Nagrody i wyłonienia w jej miejsce nowego Laureata.

3.       W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest wykonanie Zadania konkursowego na rzecz osób trzecich.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z  Konkursu lub do niewydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników w związku z Konkursem, w szczególności za treść Pracy konkursowej.

 

§ 4.

Zasady Konkursu


1.       Zadanie konkursowe polega na dokonaniu przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu łącznie następujących czynności:

a)   nabycia w Sklepie Biegacza lub za pośrednictwem sklepu internetowego sklepbiegacza.pl dowolnych butów marki New Balance w czasie trwania Konkursu wraz z zachowaniem dowodu ich zakupu

b)   opublikowaniu przez Uczestnika na profilu  https://www.facebook.com/bieganie zdjęcia nabytego obuwia New Balance, o którym mowa w punkcie a) powyżej oraz zamieszczenia pod nim komentarza Uczestnika składającego się z maksymalnie 20 (dwudziestu) słów promujących partnerstwo marki New Balance z maratonem w Londynie.

2.       Każdy z Uczestników może wykonać wyłącznie jedno (1) Zadanie konkursowe, które weźmie udział w Konkursie.

3.       Zadanie konkursowe nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także godzących w uczucia religijne.

4.       Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zadanie konkursowe zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.

5.       Uczestnik wyraża zgodę na to, by Zadanie konkursowe pojawiło się na  https://www.facebook.com/bieganie, dostępnym w sieci Internet oraz na stronach internetowych Organizatora.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami w serwisach społecznościowych, posługują się fikcyjnymi kontami e-mail, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

7.       Opublikowanie Zadania konkursowego oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne udostępnienie i korzystanie przez Organizatora z Zadania konkursowego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji.

8.       Zadanie konkursowe nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich (w szczególności nie mogą obrażać uczuć osób trzecich lub naruszać wartości przez nich wyznawanych, jak również nie mogą stanowić plagiatu np. nie mogą być kopią treści dostępnych w Internecie). Ponadto Zadanie konkursowe musi spełniać warunki regulaminu serwisu Facebook.

9.       Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania z Konkursu treści naruszających Regulamin oraz wskazanych niniejszym Regulaminie.

10.   Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

 

§ 5.

Laureaci Konkursu i Nagrody


1.       Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2.       Laureatami Konkursu będzie dwadzieścia siedem (27) osób (dalej: „Laureat”), które zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminu.

3. Laureaci zostaną wyłonieni przez 3 – osobową Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

4. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w sposób niejawny dla Uczestników,                       z uwzględnieniem:

·       kreatywności fotografii 

·       kreatywności hasła

·       kryteriów wskazanych w niniejszym Regulaminu. 

5. O wyłonieniu Laureata spośród Uczestników Konkursu, Laureat zostanie poinformowany w formie prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.

6. Wybór Laureatów nastąpi w dniu 23.04.2018 roku, po godzinie 12:00.

7. W Konkursie przewidziano dwadzieścia siedem (27) nagród („Nagroda”) dla dwudziestu sześciu (26) Laureatów w postaci 1 pary obuwia New Balance model M890LN6 lub damski model W890WB6 (po jednej parze dla każdego z Laureatów) oraz jeden (1) pakiet startowy (dla jednej osoby) upoważniający do startu w maratonie w Londynie w roku 2019, który będzie przeznaczony dla osoby wyróżnionej przez Komisję konkursową.

8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

9. W przypadku rezygnacji z wygranej związanej ze startem w maratonie w Londynie w roku 2019 prawo wskazania kolejnego Laureata przysługuje Organizatorowi.

10. Do otrzymania Nagrody niezbędne jest przedłożenia: potwierdzenia zakupu (paragon, dowód przelewu) obuwia New Balance w okresie trwania konkursu w sklepach stacjonarnych Sklepu Biegacza lub sklepie internetowym Sklepu Biegacza.

11.   Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody lub wypłaty jej równowartości w gotówce. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

12.   Laureaci wybranie przez Komisję konkursową skontaktują się z niezwłocznie z  Organizatorem poprzez mechanizmy wiadomości prywatnej Facebook.

13.   W celu umożliwienia Organizatorowi realizacji Nagrody Laureat Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie wskazać Organizatorowi w szczególności swoje dane osobowe konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a także wszelkie inne informacje, które są wymagane do wydania Narody.

14.   W przypadku, gdy Organizator w terminie 3 dni od wyłonienia Laureatów Konkursu:

a)      nie będzie w stanie z  jakiegokolwiek powodu nieleżącego po stronie Organizatora skontaktować się z Laureatem Konkursu; albo

b)     nie otrzyma od Laureata Konkursu informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu; albo

c)      Laureat Konkursu nie udostępni Organizatorowi danych, o których mowa w pkt. 13 powyżej;

prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Komisja Konkursowa może dokonać wyboru dodatkowego Laureata Konkursu w miejsce zwolnionej Nagrody. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w powyższych sytuacjach Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

15.   Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Dla weryfikacji profili w serwisie Facebook Organizator ma prawo poprosić o okazanie mu skanu dowodu osobistego, bądź innego dokumentu tożsamości Uczestnika.

 

§ 6.

Prawa autorskie


1.       Uczestnik oświadcza, że Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu został wykonana osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Zadanie konkursowe i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2.       Uczestnik z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji, na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3.       Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z Zadania konkursowego w ramach informowania o Konkursie oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz jego działalności, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.

4.       Uczestnik udziela zgody, o której mowa powyżej bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia.

5.       Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatom Konkursu, wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Prac konkursowych zostają przeniesione na Organizatora, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego lub ich części - wytwarzania egzemplarzy Zadania konkursowego przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe lub ich części utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginałów albo egzemplarzy, wprowadzenie Zadania konkursowego lub ich części do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych; w zakresie rozpowszechniania Zadania konkursowego lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Zadania konkursowego lub ich części na stronach internetowych, nadawanie Zadania konkursowego lub ich części przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Zadania konkursowego lub ich części umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Zadania konkursowego lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych; prawo modyfikowania Zadania konkursowego lub ich części; prawo do swobodnego używania i korzystania z Zadania konkursowego oraz ich pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Zadania konkursowego oraz ich pojedynczych elementów;

6.       Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem Zadania konkursowego do Konkursu.

7.       W sytuacji gdy Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu będzie zawierać wizerunek Uczestnika wyraża on zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla potrzeb działalności marketingowej Organizatora. Jeżeli Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu będzie zawierać wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza że posiada odpowiednią zgodę osoby trzeciej na wykorzystanie jej wizerunku. Zgoda powyższa zostaje udzielona bez ograniczenia okresu obowiązywania, terytorium i ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje wyrażona bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia.

§ 7.

Wymagania techniczne


Dla wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych wymaganych dla korzystania z serwisu Facebook.


§ 8.

Postępowanie reklamacyjne


1.       Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej do Organizatora (ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów).

2.       Skargi i reklamacje mogą być zgłoszona pisemnie na adres e-mail: running@newbalance.pl;

3.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

4.       Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez nią w reklamacji.

 

§ 9.

Polityka prywatności


1.       Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2.       Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) )ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Organizator.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu weryfikacji tożsamości Laureata oraz sprawozdawczości finansowej oraz umożliwienia im skorzystania z Nagrody a także w celach rozliczeń podatkowych i bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym konkursem, w szczególności w celu przedstawienia potwierdzenia organom administracji podatkowej na potrzeby udowodnienia kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów.

4.       Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się dostępu do ich danych osobowych, w tym do ich usunięcia, poprawiania lub zmiany. Podanie danych na potrzeby rozliczeń podatkowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. Dz.U. 2018 poz. 200

 

 

§ 10.

Postanowienia końcowe


1.       Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.       Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: https://www.facebook.com/bieganie , w Sklepach Biegacza oraz w siedzibie Organizatora.

Ocena: 0