Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN KONKURSU

„Najlepsze zdjęcie biegowe w terenie”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Najlepsze zdjęcie biegowe w terenie” (Konkurs), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

 

2.      Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10- 029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych dla biegaczy działającej pod marką „sklepbiegowy.com”.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.11.2016 r. i trwa do dnia 31.12.2016 r. do godziny 23.59 („Okres Konkursu”).  Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.

 

4.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, która spełniła warunki o których mowa w ust. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

5.      W celu wzięcia udziału w Konkursie należy spełnić następujące warunki:

a.       Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie biegowe w terenie a następnie wypełnić poprawnie formularz konkursowy (http://form.sklepbiegowy.com/najlepsze_zdjecie_biegowe/) do dnia 31.12.2016 do godziny 23:59.

 

6.      Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa („Komisja”) wytypowana przez Organizatora spośród zespołu CITY TRAIL. Zasady i tryb pracy Komisji nieuregulowane w Regulaminie określa sama Komisja.

 

7.      Laureatem konkursu zostanie jeden Uczestnik wskazany przez Komisję, który umieścił zdjęcie w formularzu do dnia 31.12.2016. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 06.01.2017 r. poprzez publikację na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

8.      Nagrodami w konkursie są:

  1. Za zajęcie I miejsca-  Zegarek dla biegaczy Suunto Ambit3 Peak Sapphire  + HR

9.      Nagrody o których mowa w ust. 8 zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Laureata.

 

III PRAWA AUTORSKIE

 

10.   Poprzez spełnienie wszystkich warunków o których mowa w ust. 5 i z chwilą poprawnego wypełnienia formularza konkursowego uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia o którym mowa w ust. 5, przez czas nieokreślony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkich innych krajów.

 

11.  Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, na następujących polach eksploatacji:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką cyfrową,

b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.       w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż w pkt. b. powyżej wielokrotne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie w dowolny sposób, w tym za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemna i satelitarna) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

d.      w zakresie prawa do wykorzystywania Zdjęcia do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy i sponsoringu na polach eksploatacji określonych w pkt a-c.

 

12.  Ponadto wykonując czynności o których mowa w ust. 10 Uczestnik, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań Zdjęcia, poprzez dokonywanie jakichkolwiek zmian oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 11.

 

13.  Uczestnik oświadcza także, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych Zdjęcia oraz, że będzie on rezultatem jego własnej, oryginalnej twórczości, jest uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Zdjęcia bez żadnych ograniczeń; Zdjęcie nie jest obciążony prawami osób trzecich; rozpowszechnianie Zdjęcia nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw osobistych osób fizycznych lub prawnych; osoby występujące w filmie wyraziły zgodę na publikację filmu zgodnie z Regulaminem i stwierdziły że publikacja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

 

14.  Uczestnik akceptuje i potwierdza, że gdyby okazało się, że osoba trzecia zgłasza jakiekolwiek roszczenia do Zdjęcia, Uczestnik po zawiadomieniu przez Organizatora, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postępowania sądowego toczonego w stosunku do Organizatora oraz zaspokoi wszelkie związane z tym roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

 

IV REKLAMACJE

15.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX- DUTKIEWICZ sp.j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem „Konkurs- Najlepsze zdjęcie biegowe w terenie

16.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

17.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

18.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

 

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi. 

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

21.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

22.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.  Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

 

24.  Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (http://sklepbiegowy.com/content/konkurs-najlepsze-biegowe-zdjecie-w-terenie,616.html) w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu i przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

25.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

26.  Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie udzielenia licencji na Zdjęcie. 

Ocena: 0