Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Karta podarunkowa

Sprawdź saldo karty podarunkowej

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH WYDANYCH PRZEZ SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. 


§ 1 – Słowniczek

1. Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Wydawca – SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 6 w Olsztynie (10-166), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000724788, NIP 739 020 22 40. 

b. Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, wydany w formie karty przez Wydawcę i przeznaczony do realizacji w Sklepach. 

c. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych działająca za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, dokonująca zakupu Karty Podarunkowej. 

d. Użytkownik – każdoczesny posiadacz Karty Podarunkowej. 

e. Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez Wydawcę. 

f.  Sklep –  stacjonarny salon sprzedaży lub sklep internetowy należący do Wydawcy, w którym możliwy jest zakup lub realizacja Karty Podarunkowej. Aktualna lista Sklepów znajduje się tutaj.  

g. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady: zakupu, wydawania, aktywacji  i realizacji Kart Podarunkowych oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 


§ 2 – Postanowienia ogólne

1.  Wydawca oferuje do sprzedaży Karty Podarunkowe o wartości nominalnej w wysokości: 100 zł, 300 zł lub 500 zł (w Sklepach Internetowych) albo o wartości nominalnej wybranej przez Nabywcę, wyrażonej w pełnych złotych i mieszczącej się w przedziale od 100 zł do 5000 zł (w Sklepach Stacjonarnych).  

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz przyjęcia jej do realizacji w Sklepach według zasad określonych w Regulaminie, zaś Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, najpóźniej w chwili jej przekazania. 

3. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej równa jest wartości środków pieniężnych przekazanych Wydawcy przez Nabywcę. Zapłata za Kartę Podarunkową nie może być dokonana za pomocą innej Karty Podarunkowej. 

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Karty Podarunkowej wyłącznie przez okres 3 miesięcy od dnia jej aktywacji. Po upływie tego okresu prawo do korzystania z Karty Podarunkowej wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nominalnej środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. 

5. Zakup Karty Podarunkowej nie podlega rabatom.

6. Użytkownikowi lub Nabywcy nie przysługuje prawo do wymiany Karty Podarunkowej na środki pieniężne w całości lub w części. 

7. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie naruszają praw Nabywcy lub Użytkownika z tytułu rękojmi. Wydawca zobowiązuje się do wydania Karty Podarunkowej wolnej od wad fizycznych i prawnych. Wydawca odpowiada za wady Karty Podarunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 

§ 3 – Aktywacja i wydanie

1. Wydawca przekazuje Nabywcy Kartę Podarunkową aktywną. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Stacjonarnym dniem aktywacji jest dzień zakupu Karty Podarunkowej. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym  dniem aktywacji jest dzień przekazania przewoźnikowi przesyłki z Kartą Podarunkową.

2. Wraz z Kartą Podarunkową Nabywca otrzymuje od Wydawcy:

a. dokument potwierdzenia transakcji (w formie papierowej) zawierający co najmniej: numer Karty Podarunkowej, wskazanie daty ważności karty (dzień, miesiąc, rok), datę i kwotę transakcji oraz aktualne saldo karty podarunkowej. 

b. niefiskalny wydruk z kasy– stanowiący potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych (nie będący paragonem fiskalnym ani fakturą VAT)

3. Zasady sprzedaży, płatności i dostawy Karty Podarunkowej zakupionej poprzez Sklepy Internetowe, w szczególności zaś uprawnienia konsumentów wynikające z zawarcia umowy sprzedaży na odległość zawarte są w regulaminach poszczególnych Sklepów Internetowych. 

4. Wydanie Karty Podarunkowej następuje po otrzymaniu przez Wydawcę środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. 

 

§ 4 – Zasady korzystania

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe, posiadające wszelkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.

2. W celu realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Stacjonarnym Użytkownik dokonuje zakupu Towarów przedkładając jednocześnie Kartę Podarunkową. Karta Podarunkowa jest Kartą na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej środków pieniężnych na niej zgromadzonych o kwotę równą cenie Towarów, z uwzględnieniem ust. 3. 

3. W celu realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik, dokonuje zakupu Towaru zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, wybierając jako sposób płatności pole „Karta Podarunkowa” oraz postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się podczas dokonywania zamówienia. W przypadku realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym, Użytkownik jest uprawniony także do pokrycia ze środków zgormadzonych na Karcie Podarunkowej kosztów dostawy zakupionego Towaru. 

4. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena zakupionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej (kwota ta pozostaje na Karcie Podarunkowej). W przypadku gdy wartość otrzymanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Użytkownik obowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny. 

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku braku technicznej możliwości realizacji (np. awaria systemu informatycznego). W takim wypadku realizacja jest możliwa z chwilą ustania przeszkód. Ponadto Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej oraz braku wystarczających środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

6. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania jej wartości nominalnej.  Użytkownik jest uprawniony do doładowania Karty Podarunkowej w okresie jej ważności w sposób analogiczny do jej nabycia, przy czym przy doładowaniu Karty Podarunkowej w Sklepie Stacjonarnym obowiązany jest do jej posiadania. 

7. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane zarówno w Sklepach Stacjonarnych jak i w Sklepach Internetowych (zakładka „Karta Podarunkowa”). 

8. W przypadku zwrotu Towaru w Sklepach Stacjonarnych Użytkownik otrzymuje Kartę Podarunkową o wartości nominalnej równej wartości zwracanych Towarów. Szczegółowe zasady zwrotu Towarów określone są w Regulaminie Zwrotów dostępnym w Sklepach Stacjonarnych. 

 

§ 5 –  Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych oraz w innych sprawach uregulowanych w Regulaminie można składać w Sklepach Stacjonarnych lub listem poleconym na adres: SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k. - Dział Reklamacji, ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn, z dopiskiem- „REKLAMACJA- Karty Podarunkowe”. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia u Wydawcy. 

3. W celu złożenia reklamacji Nabywca lub Użytkownik może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, sposób zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, numer karty podarunkowej i datę jej wydania, datę stwierdzenia wady i jej opis, żądanie reklamującego oraz dowód zakupu karty podarunkowej (np. dokument potwierdzenia transakcji lub niefiskalny wydruk z kasy).


§ 6 – Odpowiedzialność Wydawcy

1. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. 

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty Podarunkowej. 

3. Karta Podarunkowa nie może zastać zablokowana lub zastrzeżona. 

4. W najszerszym, dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zakresie, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim przez Nabywcę lub Użytkownika danych umożliwiających realizację Karty Podarunkowej oraz za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w tym osobę która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej lub osobę bezprawnie posiadającą dane umożliwiające realizację Karty Podarunkowej w sposób określony w § 4 ust. 3).


§ 7 – Zasady zwrotu oraz odstąpienia od umowy

1. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie Stacjonarnym nie podlega zwrotowi ani odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 i powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

2. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy na odległość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

3. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym pouczenie o prawie odstąpienia, dostępne są w Regulaminie Sklepu Internetowego, w którym zakupiono Kartę Podarunkową. 


§ 8 – Postanowienia końcowe

1. Nabywca lub Użytkownik poprzez zakup lub realizację Karty Podarunkowej akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Nabywca lub Użytkownik, który uzyskał Kartę Podarunkową w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jej realizacji.

3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

6. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://sklepbiegowy.com/content/karta-podarunkowa,368.html oraz w Sklepach Stacjonarnych.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Wydawcę nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach oraz na stronie internetowej http://sklepbiegowy.com/content/karta-podarunkowa,368.html Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Nabywców i Użytkowników.